Buurtpreventie

Wat is Buurtpreventie?

Een vorm van toezicht door bewoners in de eigen buurt, opgestart door de bewoners zelf en vanuit een gevoel zelf mede verantwoordelijk te zijn voor de veiligheid in de wijk. Het is beslist geen burgerwacht of een organisatievorm waarbij bewoners zelf het heft in handen nemen. Buurtpreventie vindt altijd plaats in samenwerking met de politie, gemeente en andere partners, zoals bv de woningbouwcorporatie. Juist het actief zijn in dit netwerk versterkt de kracht van buurtpreventie.

Waarom buurtpreventie?

Buurtpreventie kan een bijdrage leveren aan het terugdringen van overlast, vernielingen en andere incidenten zoals woninginbraken of overvallen. Maar belangrijk is ook dat buurtpreventie vooral bijdraagt aan een hoger veiligheidsgevoel in een wijk. Ook al is er qua objectieve cijfers dus “niks” aan de hand, dan kan buurtpreventie wel degelijk nut hebben. Daarbij levert buurtpreventie een belangrijke bijdrage aan het sociale aspect in de wijk. Buurtbewoners die samen aan de slag gaan, extra oren en ogen hebben voor de wijk en zo meer betrokkenheid hebben bij hun eigen leefomgeving.

Waarvoor buurtpreventie?

Buurtpreventie is niet alleen bedoeld om woninginbraken of overvallen te voorkomen. Juist niet. Buurtpreventie kan worden ingezet voor een breed scala van onderwerpen. U kunt denken aan:

  • Terugdringen van objectieve veiligheid/criminaliteit, zoals woninginbraken, vernielingen, baldadigheid
  • Melden van onvolkomenheden in woonomgeving, zoals defecte verlichting, graffiti en zwerfafval
  • Verminderen van overlast van de jeugd en het verbeteren van contact tussen mensen van verschillende leeftijden en achtergronden
  • Verkeersveiligheid

Wat doen buurtpreventisten?

Buurtpreventisten zijn “gewone” burgers. Zij nemen geen enkel risico en hebben dezelfde taken en bevoegdheden als iedere andere bewoner. Maar een buurtpreventist kijkt en observeert. En hij/zij meldt verdachte situaties, personen, kentekens van verdachte auto’s of andere zaken aan de betreffende organisatie. Daarnaast kunnen zij op een respectvolle manier ook andere buurtbewoners aanspreken, hen attenderen op onveilige situaties in en rondom de woning of ongewenst gedrag.